Projekt

Projektet Föreningshus i utveckling

Svenska kulturfonden har beviljat ett bidrag på 28 000 euro för projektet “Föreningshus i utveckling”. Målet med projektet är att mångsidigt förbättra nyländska föreningshus olika funktioner och ekonomi. Förverkligare av projektet är Nylands Byar rf i samarbete med SILMU-byar. Projektet utförs under tiden 1.1.2021 – 31.12.2022.

I projektet får byar och stadsdelar hjälp med att bland annat kartlägga föreningshusens användningsmöjligheter och meningen är också att utveckla bra och lönsamma sätt att använda och marknadsföra husen på.

Målet är även att öka på föreningshusägarnas knowhow, till exempel kunskapen om saker som har med underhåll och byggnadernas säkerhet att göra. Under projektet gör vi nya eller uppdaterar tidigare uppgjorda räddningsplaner och serviceböckerna för de deltagande föreningshusen.

Också föreningshusens image förbättras och de föreningsaktivas kunnande i kommunikation ökas under projektets gång. Ett tiotal svensk- eller tvåspråkiga föreningshus från Nyland tas med i pilotprojektet. I fortsättningen kan alla föreningshus ta del av olika färdiga modeller och god praxis angående föreningshus.

Tilläggsinformation:

Nylands Byar rf, Mikael Gerkman, 045 267 4585, toimisto@uudenmaankylat.fi
www.uudenmaankylat.fi/sv/

SILMU-byar, Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info
www.itukylat.fi/sv/

Föreningshusens säkerhet och uppgörande av räddningsplan

I webbinariet i början av mars delades det ut tips, om hurudana faktorer byns och föreningshusets säkerhet består av. I båda fallen är utgångspunkten planeringen och förebyggande åtgärder.

På byanivå kan alla inverka tillsammans på säkerheten. Har man första hjälp kunniga personer i byn? Och kan någon förstahandssläckning? Var hittar man närmaste rörmokare? Genom att kartlägga hurudana resurser och hurudant kunnande det finns att få i byn, kan man förbereda sig på att få hjälp i störnings- och undantagssituationer.

FÖRENINGSHUSETS RÄDDNINGSPLAN

I räddningsplanen granskar man föreningshusens riskplatser från två perspektiv: hurudana faror orsakar föreningshusets egen verksamhet och hurudana faror kan det rikta sig till huset utifrån?

Man kan till exempel skriva upp saker i ett vanligt textbehandlingsdokument. Det finns även färdiga botten, men deras dåliga sida är, att de sällan är användbara som sådana. Objektets storlek och existerande faror avgör planens omfattning. Det är viktigt, att man inte gör planen så omfattande, att den hamnar i mappen, och ingen läser den.

Det är skäl att fundera, finns det sådana saker, som man genom att ändra kan öka på säkerheten. Det är bra att granska planen en gång i året, så är den alltid aktuell.

Man påminde också i webbinariet om två mycket viktiga saker: Har du laddat ner 112-mobilappen i telefonen? Se till att föreningshusets husnummer är synligt, så att både gäster och räddningsverket hittar fram.

Anvisningar för uppgörandet av räddningsplaner:

Modell räddningsplan för mindre publiktillställningar

Räddningsplanering

Räddningsplan Nylands Byar

Räddningsplaner

Li-Marie Santalas presentation: ByatrygghetDet finskspråkiga projektet Kehittyvät kylätalot – Utveckling av föreningshusen

Föreningshusets service, -temakväll

Under temakvällen bekantar vi oss med Folkets hus i Ahmoo. Dessutom får deltagarna en föreningsmapp som de kan själv kompletera med föreningshusets viktiga papper.

Folkets hus i Ahmoo finns på adressen Paunilantie 5, 03620 Högfors.

Anmäl dig med här.

Ett synligt byarum -temakväll

Under temakvällen i slutet på november behandlades viktiga saker i underhållet av hus och kylatilat.fi sidorna presenterades, var man får föreningshusets uppgifter gratis att synas. Föreningshus korten presenterades också. Dem kan man använda sig av i marknadsföringen av föreningshuset både i nätet och som pappersversion. Dessutom publiceras de också på Nylands Byars nätsidor.

I bilden här under är föreningshuskortet av Vihtijärvis föreningshus. När du vill göra kortet av ditt eget hus i byn, be om kortbottnet av byaombudsmannen, kortet finn även på svenska (kylaasiamies@uudenmaankylat.fi)

Kvällens material finns här:

Anu Nilssons föredrag.
Li-Marie Santalas föredrag.

Föreningshusens energikväll

Projektet arrangerade i början på november en energikväll, vars tema var föreningshusens energilösningar och hållbara utveckling. Som föreläsare var Jukka Korri från Ramboll Finland Oy. Här finns länk till hans föredrag.

Föreningshus videon

I projektet producerades för marknadsföringen av föreningshusen presentationsvideon.
Här under videon från Folkets hus i Antskog och Vihtijärvi föreningshus.

Antskog: https://youtu.be/5LWbqmdnn8c

Vihtijärvi: https://youtu.be/0RXyCOEKAPw

Joonatan Stenwalls vinkar och synpunkter till att göra en video:

Visualitet är aktuellt

En video tjänar för synlighetens skull bättre än en traditionell text. Spridningsmöjligheterna är stora: YouTube samt andra some-kanaler. Videon fungerar som ett hjälpmedel för marknadsföringen (inkastare).

Videons grundramar

Videon ska vara koncentrerad, maximal längd ett par minuter. Om längden är mer, måste innehållet verkligen vara intressant.

Textremsa

I some syns videona utan ljud. Textremsorna förbättrar tittarbekvämligheten och möjliggör olika språkversioner.

Informationsruta

Fält för tilläggsuppgifter, nätsidor, karta och adressuppgifter, möjliga tack o.s.v.

Saker man måste fundera på vid planering av videoinnehållet:

Vilka är ert föreningshus fysiska attraktionsfaktorer?
T.ex. läge, gårdsplan o.s.v.

Vilka är föreningshusets användningsmöjligheter?
T.ex. för ordnande av möten och/eller fester, finns det audiovisuella apparater?

Hittas ert föreningshus?

T.ex. nätsidorna, bokningskalender, tilläggsuppgifter.

Hur är utrymmena utrustade?

Om huset fungerar som t.ex. ett festutrymme, så är dukade bord mer frestande, än odukade tomma bord. Kunde man i stället för att filma tomma utrymmen, få med lite människor? Kunde man filma något arrangerat evenemang i föreningshuset?

Tidschema

Sommaren är den bästa fotograferingstiden, då fungerar solen och naturens grönska som tilläggsestetik.

Utveckling av föreningshusen projektet

Utveckling av föreningshusen projektet hjälper byarna och stadsdelarna att kartlägga föreningshusens användningsmöjligheter. Projektets målsättning är öka på föreningshusens brandning samt kommunikativa kunnande och iver. Meningen är att finna goda och lönsamma sätt att använda och marknadsföra husen. Målet är även att öka på knowhowen, som har med servicen och säkerheten av husen att göra. Under projektet gör vi nya eller uppdaterar bl.a. räddningsplanerna och serviceböckerna för de deltagande föreningshusen. Projektet förverkligas under tiden 1.8.2019 – 31.12.2022.

Vi samlar på denna sida nyttig information och linkar som hänför sig till saken.

Information om föreningshusens reparationsbidrag https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/.

Mycket nyttig information om säkerhet http://www.kyläturvallisuus.fi/.