Projekt

Ett nytt projekt för utvecklande av föreningshus har startat

Svenska kulturfonden har beviljat ett bidrag på 28 000 euro för projektet “Föreningshus i utveckling”. Målet med projektet är att mångsidigt förbättra nyländska föreningshus olika funktioner och ekonomi. Förverkligare av projektet är Nylands Byar rf i samarbete med SILMU-byar.

I projektet får byar och stadsdelar hjälp med att bland annat kartlägga föreningshusens användningsmöjligheter och meningen är också att utveckla bra och lönsamma sätt att använda och marknadsföra husen på.

Målet är även att öka på föreningshusägarnas knowhow, till exempel kunskapen om saker som har med underhåll och byggnadernas säkerhet att göra. Under projektet gör vi nya eller uppdaterar tidigare uppgjorda räddningsplaner och serviceböckerna för de deltagande föreningshusen.

Också föreningshusens image förbättras och de föreningsaktivas kunnande i kommunikation ökas under projektets gång. Ett tiotal svensk- eller tvåspråkiga föreningshus från Nyland tas med i pilotprojektet. I fortsättningen kan alla föreningshus ta del av olika färdiga modeller och god praxis angående föreningshus.

Nylands Byar rf och SILMU-byar arrangerar en gemensam infokväll online onsdagen den 27.1 klockan 18.00-19.00. Anmälningar tas emot på adressen toimisto@uudenmaankylat.fi.

Tilläggsinformation:

Nylands Byar rf, Jeanette Kauppala, 040 834 3758, toimisto@uudenmaankylat.fi
www.uudenmaankylat.fi/sv/

SILMU-byar, Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info
www.itukylat.fi/sv/Det finskspråkiga projektet Utveckling av föreningshusen

Utveckling av föreningshusen projektet hjälper byarna och stadsdelarna att kartlägga föreningshusens användningsmöjligheter. Projektets målsättning är öka på föreningshusens brandning samt kommunikativa kunnande och iver. Meningen är att finna goda och lönsamma sätt att använda och marknadsföra husen. Målet är även att öka på knowhowen, som har med servicen och säkerheten av husen att göra. Under projektet gör vi nya eller uppdaterar bl.a. räddningsplanerna och serviceböckerna för de deltagande föreningshusen. I projektet deltar tillsvidare 11 hus .

Våra workshopar är nu på paus p.g.a. det rådande läget, men vi samlar på denna sida nyttig information och linkar som hänför sig till saken. När pandemisituationen lättar, kan vi igen bekanta oss med varandras utrymmen och stöda varandra.

Man ryms ännu med att delta i projektet, ta kontakt med byaombudet: Anu Nilsson 050 524 9189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi.

Mycket nyttig information om säkerhet http://www.kyläturvallisuus.fi/.

Information om föreningshusens renoveringsstöd https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/.